Logo restauracji meksykańskiej - Don Martinez

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL INTERNETOWY www.donmartinez.pl

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży z dostawą do miejsca wskazanego przez Klienta wszystkich potraw wyszczególnionych w „Menu z dostawą”.

I. Realizacja zamówienia

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne,  które ukończyły 18 lat, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W razie złożenia zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Don Martinez ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, wskazuje adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz akceptuje wartość zamówienia.
 4. Klient wysyła zamówienie za pomocą portalu internetowego donmartinez.pl celem uzyskania potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia. Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje..
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia następuje realizacja dostawy Produktów, za pośrednictwem kierowcy Don Martinez na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieniu, dokładając wszelkich starań by termin realizacji był możliwie zgodny z terminem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 6. W momencie dostawy kierowca wręczy wraz z zamówionymi produktami rachunek określający wartość usługi.

II. Uprawnienia Don Martinez

 1. Don Martinez zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 2. Don Martinem zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych dla siebie powodów. Informacja o ewentualnej odmowie nastąpi telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy.
 3. Tylko zamówienie potwierdzone telefonicznie lub e-mailem przez konsultanta Don Martinez zostaje przyjęte do realizacji.
 4. Don Martinez zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych Klienta.

III. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jedynie w momencie odbioru zamówienia od kierowcy.

IV. Zmiany Regulaminu

 1. Don Martinez w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Don Martinez, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.

V. Dane Osobowe

 1. Don Martinez nie udostępnia danych swoich Klientów osobom trzecim. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w ramach działalności restauracji Don Matrinez.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Don Martinez.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane podawane przez Klienta w trakcie dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem zlecenia Klienta. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy warunki prawne.
 5. Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) mogą być wykorzystywane do przesyłania Klientowi przez Don Martinez informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Don Martinez w ramach prowadzonych akcji i konkursów promocyjnych wykorzystuje dane Klientów do przesłania stosownych informacji. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.
 8. Jeżeli Klient nie uregulował należności lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,  a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta Don Martinez zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych do czasu wyjaśnienia wzajemnych roszczeń.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Don Martinez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, a obowiązującym prawem jest prawo polskie.
 2. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej www.donmartinez.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)
Wybrany lokal
KOSZYK PRODUKTÓW
produktów: 0
wartość: 0.00zł
ZAMÓW
WYŚWIETL
  SZCZEGÓŁY
Niepoprawny login lub hasło!

Przypomnij hasło

Wybierz swój lokal!

Wybierz lokal
W każdej chwili możesz zmienić swój wybór, wybierając właściwy lokal z menu!
Koszyk jest pusty
ZAMÓW