REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL INTERNETOWY www.donmartinez.pl

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży z dostawą do miejsca wskazanego przez Klienta wszystkich potraw wyszczególnionych w "Menu z dostawą".

I. Realizacja zamówienia

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne,  które ukończyły 18 lat, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W razie złożenia zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Don Martinez ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, wskazuje adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz akceptuje wartość zamówienia, w tym koszty dostawy (aktualny cennik kosztów dostawy przy zamówieniu telefonicznym do pobrania tutaj : cennik dostawy)
 4. Klient wysyła zamówienie za pomocą portalu internetowego donmartinez.pl celem uzyskania potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia. Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje..
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia następuje realizacja dostawy Produktów, za pośrednictwem kierowcy Don Martinez na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieniu, dokładając wszelkich starań by termin realizacji był możliwie zgodny z terminem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 6. W momencie dostawy kierowca wręczy wraz z zamówionymi produktami rachunek określający wartość usługi.

II. Uprawnienia Don Martinez

 1. Don Martinez zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 2. Don Martinem zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych dla siebie powodów. Informacja o ewentualnej odmowie nastąpi telefonicznie lub na wskazany adres e-mailowy.
 3. Tylko zamówienie potwierdzone telefonicznie lub e-mailem przez konsultanta Don Martinez zostaje przyjęte do realizacji.
 4. Don Martinez zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych Klienta.

III. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jedynie w momencie odbioru zamówienia od kierowcy.

IV. Zmiany Regulaminu

 1. Don Martinez w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Don Martinez, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.

V. Dane Osobowe

 1. Don Martinez nie udostępnia danych swoich Klientów osobom trzecim. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w ramach działalności restauracji Don Matrinez.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Don Martinez.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane podawane przez Klienta w trakcie dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem zlecenia Klienta. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy warunki prawne.
 5. Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) mogą być wykorzystywane do przesyłania Klientowi przez Don Martinez informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Don Martinez w ramach prowadzonych akcji i konkursów promocyjnych wykorzystuje dane Klientów do przesłania stosownych informacji. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.
 8. Jeżeli Klient nie uregulował należności lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,  a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta Don Martinez zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych do czasu wyjaśnienia wzajemnych roszczeń.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Don Martinez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, a obowiązującym prawem jest prawo polskie.
 2. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej www.donmartinez.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)

 

BONY PODARUNKOWE

Regulamin Programu "BONY PODARUNKOWE" sieci "Don Martinez"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Bonów Podarunkowych. Organizatorem programu jest Muy Bueno Renata Szymała z siedzibą 44-217 Rybnik ul. Kardynała Kominka 46, NIP: 6421294858. Celem programu jest promocja sprzedaży oraz marketing restauracji "Don Martinez".
 2. Muy Bueno Renata Szymała produkuje na własny koszt Bony Podarunkowe "Don Martinez" (zwane dalej "Bonami") o wartości 20 zł., 50 zł. i 100 zł. Każdy Bon posiada numer seryjny oraz termin ważności.
 3. Bony Podarunkowe są środkiem płatniczym w restauracjach "Don Martinez".
 4. Bony Podarunkowe można nabyć w restauracjach "Don Martinez".
 5. Bony Podarunkowe są ważne 6 miesięcy od dnia zakupu Bonu. Po tym terminie Bony nie będą realizowane.
  Dla przypomnienia Bony Podarunkowe przeterminowane to :
  • w przypadku Bonów Podarunkowych bez terminu ważności  okres obowiązywania przedawnia się na podstawie art. 554 kc
  • w przypadków Bonów Podarunkowych z nadrukowanym terminem ważności to te, których okres ważności już upłynął.
 6. Bony Podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 1. Bony Podarunkowe są bonami jednorazowego użytku.
 2. Bony Podarunkowe, które są uszkodzone bądź posiadają nieczytelny numer seryjny nie będą akceptowane.
 3. Bony mogą być przyjęte jako środek płatniczy w przypadku, gdy :
  a) wartość zakupionych towarów jest równa wartości nominalnej Bonu;
  b) wartość zakupionych towarów przekracza wartość nominalną Bonu
  c) wartość towarów jest niższa niż wartość nominalna Bonu.

  W przypadku b) klient dopłaca kwotę przekraczającą wartość Bonu.
  W przypadku c) klient nie otrzyma zwrotu różnicy, chyba że realizator Bonu zadecyduje inaczej.                                         

 4. Bony Podarunkowe są środkiem płatności uznawanym w restauracjach "Don Martinez" od kwietnia 2016r. do odwołania.

 5. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do : Restauracja Don Martinez Renata Szymała 44-217 Rybnik ul. Kardynała Kominka 46

 

KOSZYK PRODUKTÓW
produktów: 0
wartość: 0.00zł
ZAMÓW
WYŚWIETL
  SZCZEGÓŁY
Niepoprawny login lub hasło!

Przypomnij hasło

Wybierz swój lokal!

Wybierz lokal
W każdej chwili możesz zmienić swój wybór, wybierając właściwy lokal z menu!
Koszyk jest pusty
ZAMÓW